اخبار صنعتی

Pullbox و تفاوت محل اتصال

2020-04-22

جعبه اتصال -----یکجعبه اتصال برقیک محوطه محوطه استبرقیاتصالات ، برای محافظت از اتصالات و ایجاد یک مانع ایمنی.

جعبه را بکشید-----که درسیم کشی برقی، آجعبه(با یک پوشش جداشونده) که در یک یا چند مسیر از راه آهن برای تسهیل درج شده استکشیدنهادی از طریق جاده.


If it has splices or terminations, it is a junction جعبه. If the conductors are pulled through without splices or terminations, it is a pull جعبه.