اخبار صنعتی

آیا سوئیچ برقی در یک زمان نسبت به زمان روشن شدن ، هزینه بیشتری برای برق دارد؟

2020-05-12
البته برای خاموش کردن برق خاموش و سپس روشن می شود.

اما مشکل اینجاست که با روشن و خاموش شدن نیرو ، جریان پالس بزرگی وجود خواهد داشت که به دستگاه الکترونیکی آسیب می رساند ، دقیقاً مانند تعویض مکرر باعث آسیب به لوله فلورسنت می شود. با گذشت زمان ، باعث کاهش عمر وسایل برقی می شود و اتلاف آن ممکن است بیش از چند دقیقه قبض برق باشد.